+421 (0) 51 77 11 714 karmen@karmen.sk
člen medzinárodnej franchise CBA
Registrácia

Registrácia – Veľkoobchodný nákup

 

Registrácia nového partnera

Pre spoluprácu s našou obchodnou spoločnosťou je potrebné, aby ste u nás zaregistrovali Vaše základné identifikačné údaje:

  • obchodný názov spoločnosti,
  • IČO,
  • DIČ,
  • IČ pre DPH,
  • bankové spojenie a číslo účtu,
  • odberné miesta Vašej obchodnej realizácie,
  • kontakt a kontaktná osoba.

Zaregistrovať sa môžete v pondelok až piatok v čase od 7:30 do 15:00 hod. na týchto uvedených kontaktoch:

Registrácia nového partnera – telefón/mobil:  +421 (0) 918 984 867
e-mail: odbyt@karmen.sk

K registrácii je potrebné priložiť aj kópiu výpisu zo živnostenského alebo obchodného registra, príp. kópiu zriaďovacej listiny.

Objednávka

Naša spoločnosť Vám dodá tovar zo svojho sortimentu na základe písomnej objednávky. Za písomnú objednávku sa považuje aj objednávka zaslaná faxom, alebo elektronickou poštou (e-mailom). Zaslaná objednávka musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:
presné označenie kupujúceho a predávajúceho,
presné označenie tovaru, ktorý touto objednávkou kupujúci žiada dodať podľa predajného cenníka (platného ku dňu vystavenia objednávky s uvedením jej množstva),
presné označenie dodacieho miesta, na ktoré sa má tovar dodať,
dátum vystavenia objednávky,
určenie termínu, kedy má predávajúci dodať tovar kupujúcemu v súlade s distribučnými podmienkami spoločnosti Karmen Veľkoobchod potravín s.r.o.,
podpis a pečiatku kupujúceho.

Dodacia lehota

Dodacia lehota objednaného tovaru sa vzťahuje na termín určený vo Vašej objednávke. Objednaný tovar Vám dodáme na dodacie miesto určené v objednávke spolu so všetkými dokladmi, ktoré sa vzťahujú na dodaný tovar. Prevzatie tovaru potvrdzujete na dodacom liste, čím zároveň potvrdzujete, že Vám bol tovar dodaný v súlade s Vašou objednávkou. Pokiaľ je tovar poškodený, príp., ak tovar, alebo jeho časť chýba, pošlite nám zápisnicu o škode a reklamáciu vybavíme k vzájomnej spokojnosti oboch strán. Okamihom potvrdenia dodacieho listu prechádza na Vás nebezpečenstvo škody na dodanom tovare.

Platobné podmienky

Kúpnu cenu platíte po obdržaní tovaru v termíne splatnosti podľa vystavenej faktúry. Splatnosť faktúr je v hotovosti, 7 dní, alebo po vzájomnej dohode aj viac dní. Splatnosť faktúr, ako aj príp. zľavy z ceny tovaru k nákupným cenám budú vzájomne dohodnuté a potvrdené v uzavretej kúpnej zmluve medzi oboma stranami. Kúpna zmluva sa uzatvára podľa ustanovení §409-§475 Obchodného zákonníka.