+421 (0) 51 77 11 714 karmen@karmen.sk
člen medzinárodnej franchise CBA
Štatút súťaže „Vyhrávaj s Karmenom“

Štatút spotrebiteľskej propagačnej súťaže s označením „Výhraj s Karmenom“ v znení platnom od 01/01/2024 od 00:00 hod.

Čl. I.

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

 1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je obchodná spoločnosť KARMEN- veľkoobchod potravín s.r.o, Strojnícka č. 15, 080 01, Prešov, IČO: 36 447 269, DIČ: 2020010773, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, vložka číslo 10382/P(v text ďalej aj ako „organizátor“ alebo „vyhlasovateľ“)
 2. Predmetom tohto Štatútu je stanovenie pravidiel súťaže „Vyhraj s Karmenom“(v texte ďalej aj ako „Štatút súťaže“ alebo „Súťaž“) realizovanej na facebook-ových profiloch Karmen – CBA potraviny a Karmen – Cash and Carry (v texte ďalej aj ako „facebook-ový profil vyhlasovateľa“) vyhlasovateľa, na jeho instagram profile, ako aj na webovom sídle www.karmen.sk. Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s pravidlami súťaže a týmto Štatútom v čase jej trvania na webovej stránke karmen.sk v sekcii informácie.
 3. Cieľom Súťaže je zvýšenie návštevnosti prevádzok a profilov vyhlasovateľa propagácia predaja tovarov ním ponúkaných.
 4. Súťaž je propagačnou súťažou s predmetom jej podpory a propagácie podľa vyššie uvedených bodov tohto článku a nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. II.

Termíny konania súťaže

 1. Súťaž prebieha v termíne od 01.01.2024 od 00:00hod.do 31.12.2024 a je rozdelená na jednotlivé kolá, pričom každé kolo bude vyhlásené samostatne, podľa potrieb a zámerov vyhlasovateľa s označením doby jeho trvania..
 2. Zapojenie sa do súťaže je v prípade splnenia podmienok uvedených nižšie možné aj opakovane počas každého súťažného kola.
 3. Súťaž končí 31.12.2024 o 23:59 h.
 4. Jednotlivé kolá začínajú momentom zverejnenia súťažného kola a končia o 23:59 h uvedeného konca súťažného kola.
 5. O akýchkoľvek zmenách pravidiel bude vyhlasovateľ informovať na svojom profile alebo webovom sídle.

Čl. III.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na súťaži

 1. Súťaže sa môžu zúčastniť iba fyzické osoby staršie ako 15 rokov s trvalým pobytom a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (v texte ďalej aj ako „súťažiaci“), ktoré súhlasia s týmto Štatútom Súťaže a s ďalšími podmienkami špecifikovanými počas Súťaže. Tieto sa pre neho stávajú záväzné.
 2. Osoba zúčastňujúca sa na súťaži pomocou sociálnej siete ako napríklad facebook, instagram, či iné,
 3. ak sa zúčastňuje na súťaži prostredníctvom facebookoveho profilu, musí byť súčasne aj fanúšikom/odberateľom facebookoveho profilu vyhlasovateľa súťaže,
 4. ak sa zúčastňuje na súťaži prostredníctvom instagramového profilu, musí byť súčasne aj fanúšikom/odberateľom facebookoveho profilu vyhlasovateľa súťaže.
 5. Vyhlasovateľ má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov. V prípade, ak účastník Súťaže poskytne podklady alebo údaje nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo Súťaže vylúčený, nebude mu uznaná výhra a vyhlasovateľovi zodpovedá za škodu spôsobenú nepravdivosťou poskytnutých informácii.

Čl. IV.

Podmienky účasti na súťaži

 1. Pre každé súťažné kolo bude na tom-ktorom profile vyhlasovateľa zverejnená „súťažná úloha“
 2. Podmienkou účasti v súťaži je
 3. odoslanie odpovede do komentára na súťažnú úlohu zverejnenú pre jednotlivé súťažné kolá na facebookovom profile Karmen – CBA potraviny, alebo
 4. splnenie inej podmienky, ktorá je súčasťou pre súťažný týždeň aktuálneho statusu uverejneného na facebookovom profile vyhlasovateľa (napríklad udelenie označenia „Páči sa mi to“ pomocou tlačidla pri fotografii, pri komentári atď., prípadne splnenie podmienky minimálneho nákupu)
 5. Súťažiaci berie na vedomie, že opakované zaslanie odpovede, či splnenie inej podmienky, ktorá sa v zmysle Štatútu súťaže považuje za zapojenie do súťaže nemá za následok zvýšenie pravdepodobnosti výhry a bude sa vždy považovať iba ako jedno zapojenie sa do súťaže.
 6. Konaním súťažiaceho v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2 tohto článku Štatútu súťaže alebo podmienkami uvedenými priamo v zadaní súvisiacom so súťažnou otázkou súťažiaci prijíma v plnom rozsahu a bez výhrad, či pripomienok podmienky súťaže uvedené ako v Štatúte súťaže, tak aj tými uvedenými priamo v zadaní v rámci súťažnej otázky.
 7. Účastníkom Súťaže je tak každá osoba spĺňajúca podmienky čl. III. súťažného štatútu a ktorá splnila niektorú z podmienok uvedených v bode 2. tohto článku spôsobom uvedeným v Štatúte súťaže alebo priamo v zadaní v rámci uvedenia súťažnej otázky.

Čl. V.

Výhra a zdaňovanie výhry

 1. Predmet výhry na každé súťažné kolo je uvedený priamo v statuse, ktorým sa vyhlasuje príslušné kolo súťaže.
 2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nahradiť akúkoľvek výhru uvedenú v týchto pravidlách výhrou podobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nespočívajúcich na strane vyhlasovateľa nebude možné sľúbenú výhru zaobstarať bez vynaloženia neprimeraného úsilia. O uvedenej skutočnosti bude výherca informovaný.
 3. Výhry:
 4. nie sú právne vymáhateľné,
 5. nemožno preplácať v hotovosti,
 6. nemožno za tieto poskytnúť inú vecnú náhradu,
 7. sú neprenosné na inú osobu, než výhercu.
 8. Neprevzaté výhry prepadajú vyhlasovateľovi.
 9. Vyhlasovateľ súťažne má právo kedykoľvek počas Súťaže meniť počet výhier a/alebo ich hodnotu, či povahu.
 10. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmov v znení neskorších predpisov je súťažiaci, ktorý splnil podmienky podľa Štatútu súťaže a bol vyžrebovaný v zmysle ustanovení tohto Štatútu súťaže (v texte ďalej aj ako „výherca“) povinný poskytnutú výhru v hodnote prevyšujúcej 350 € zdaniť ako ostatný príjem v zmysle § 8 odst.1 písm. i) zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 32 odst..1 tohto zákona daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník, ak v danom období dosiahol príjmy presahujúce 50% sumy podľa § 11 odst. 2 písm. a) citovaného zákona.

Čl. VI.

Žrebovanie a oboznámenie o výhre

 1. Žrebovanie výhercu sa uskutoční spravidla počas dňa bezprostredne nasledujúcom po dni skončenia jednotlivého kola súťaže, prípadne v iný deň v závislosti od ukončenia spracovania údajov pre žrebovanie (napr. zhrnutie pokladničných blokov a pod.)
 2. Žrebovanie sa uskutoční náhodným výberom zo súťažiacich buď elektronickou, alebo fyzickou formou.
 3. Oznámenie o víťazovi/víťazoch jednotlivého kola súťaže bude zverejnené primárne na tej platforme/sociálnej sieti, na ktorej bola príslušná súťaž vyhlásená, pričom sa uvedie iba meno výhercu, pod akým je zaevidovaný na danej platforme/sociálnej sieti.

VII.

Pravidlá, vyhodnotenie súťaže a sťažnosti

 1. Každý súťažiaci môže byť vyžrebovaný a môže vyhrať opakovane, najviac však 1x na konkrétne kolo súťaže, do ktorej sa zapojil. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na rodinných príslušníkov súťažiaceho v súťaži.
 2. Vyhlasovateľ má výhradné právo na zmenu tohto Štatútu. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uskutočniť kedykoľvek rozhodnutie vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním súťaže, a to vrátane zmien pravidiel, prerušenia súťaže, pozastavenia súťaže, predčasného ukončenia súťaže, alebo vylúčenia akéhokoľvek súťažiaceho zo súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu, a to najmä z dôvodu nedodržania pravidiel súťaže alebo len pri podozrení z nedodržania pravidiel súťaže, nezákonného jednania alebo iného problematického chovania zo strany súťažiaceho.
 3. V prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa ktorejkoľvek časti Súťaže alebo ktoréhokoľvek rozhodnutia v Súťaži je relevantné a konečné rozhodnutie Vyhlasovateľa bez ohľadu na akékoľvek iné dojednania alebo dohody so súťažiacim, resp. osobou splnomocnenou na konanie v mene súťažiaceho.
 4. Vyhlasovateľ a ani žiadna ďalšia osoba zúčastnená na realizácii súťaže či už priamo alebo sprostredkovane:
 5. nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v Súťaži,
 6. nezodpovedajú za funkčnosť sietí poskytovateľov internetových, mobilných, telefónnych, či akýchkoľvek na prihlásenie sa do súťaže použitých platforiem poskytovateľov, ako ani telefónnych či internetových liniek ani iných zariadení, ktoré priamo neprevádzkujú a ktoré môžu byť použité pri Súťaži.
 7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaží, najmä pre prípad podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v Súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.
 8. Pokiaľ súťažiaci podá sťažnosť počas Súťaže a okolnosti to umožňujú, sťažnosť bude posúdená okamžite. V ostatných prípadoch ako aj v tom prípade, ak sa sťažnosť týka jednotlivých kôl Súťaže, ale bola podaná po skončení Súťaže, vyhlasovateľ o sťažnosti rozhoduje do 30 pracovných dní od jej doručenia. Takáto sťažnosť musí mať písomnú formu a musí byť doručená najneskôr do 7 pracovných dní od skončenia Súťaže na adresu vyhlasovateľa Súťaže, alebo prostredníctvom emailu na adresu: sutaz@karmen.sk s označením „Sťažnosť na súťaž …….“.
 9. Zo sťažnosti musí byť zrejmé kto ju podáva, komu je určená, k akému dátumu Súťaže sa viaže, čoho sa týka a čoho sa sťažovateľ domáha.
 10. Rozhodnutie vyhlasovateľa týkajúce sa akýchkoľvek sťažností súťažiacich je konečné.

VIII.

Odovzdanie výhier

 1. Jednotlivý výherca bude kontaktovaný priamo vyhlasovateľom správou odoslanou na profil súťažiaceho(v texte ďalej aj ako „kontaktná správa“). Výherca následne do 7 kalendárnych dní od vyhlásenia víťaza súťaže (prvý deň 7 dňovej lehoty pripadá na deň vyhlásenia víťaza súťaže) odošle vyhlasovateľovi e-mail na adresu sutaz@karmen.sk, obsah ktorého bude tvorený kontaktnými údajmi víťaza súťaže v rozsahu meno, priezvisko, doručovacia adresa a telefónne číslo. Vyhlasovateľ následne do 7 dní od doručenia kontaktných údajov bude výhercu kontaktovať s inštrukciami pre doručenie výhry.
 2. Spôsob doručenia výhry je osobný odber víťazom alebo ním na to splnomocnenou osobou na niektorej z maloobchodných prevádzok vyhlasovateľa. Zoznam prevádzok je zverejnený na web stránke karmen.sk
 3. Zánik nároku víťaza na výhru zaniká:
 4. márnym uplynutím lehoty uvedenej v druhej vete, bodu č. 1. tohto článku,
 5. neprevzatím výhry v lehote podľa niektorého zo spôsobov doručenia uvedených v bode 2. tohto článku,
 6. vykonaním úkonov smerujúcich k nadobudnutiu výhry,
 7. z iného dôvodu uvedenom v Štatúte súťaže.
 8. V prípade zániku nároku na výhru, víťazovi súťaže nevzniká žiaden nárok akejkoľvek náhrady výhry.

IX.

Osobitné ustanovenia

 1. Práva z duševného vlastníctva, ktoré vzniknú ako výsledok prevádzkovania Súťaže, ako aj obsah týchto práv sa stávajú vlastníctvom vyhlasovateľa súťaže a súťažiaci je povinný na náklady vyhlasovateľa poskytnúť potrebnú súčinnosť na prevod práv duševného vlastníctva, ktoré súťažiacemu vznikli počas účasti v Súťaži na vyhlasovateľa.
 2. Súťažiaci najmä nesmie:
 3. reprodukovať akékoľvek materiály súvisiace so Súťažou alebo jej vyhlasovateľom bez jeho predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu,
 4. spôsobiť, umožniť alebo pokúsiť sa spôsobiť akékoľvek porušenie práv duševného vlastníctva vyhlasovateľa alebo práv využívaných vyhlasovateľom na základe licencie; toto zahŕňa aj vyhľadanie zdrojového kódu Súťaže.

X.

Ochrana osobných údajov

 1. Súťažiaci odoslaním odpovede do komentáru a splnení iných podmienok, ktoré sú súčasťou pre súťažný týždeň zverejnených prostredníctvom aktuálneho statusu na profile soc. Sietí vyhlasovateľa vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže a súhlasí so spracúvaním osobných údajov vyhlasovateľom v zmysle čl. 6 ods. 1písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, prezývka/nick zverejnené na soc. Sieti pre účely zapojenia do súťaže a odoslania výhry po dobu trvania súťaže. Udelený súhlas je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať odstránením komentára alebo napísaním súkromnej správny na profil sociálnej siete vyhlasovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
 2. Výherca bude kontaktovaný vyhlasovateľom správou odoslanou na profil súťažiaceho, prípadne emailom.
 3. Odoslaním fotografie výhry vyhlasovateľovi na profil sociálnej siete prípadne na email, prípadne odpísaním vo forme „súhlasím so zverejnením“ vyjadruje výherca svoj súhlas so zverejnením osobných údajov vyhlasovateľom v zmysle čl. 6 ods. 1písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v rozsahu meno, priezvisko, prezývka/nick zverejnené na soc. Sieti, fotografia pre účely zverejnenia výhry súťaže po dobu trvania súťaže a 6 mesiacov po jej skončení. Udelený súhlas je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať napísaním súkromnej správny na profil sociálnej siete vyhlasovateľa alebo email vyhlasovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním
 4. Vyhlasovateľ sa zaväzuje všetky informácie, ktoré jej súťažiaci poskytnú na účely Súťaže v súlade s platnou legislatívou upravujúcou ochranu osobných údajov.
 5. Vyhlasovateľ súťaže ako prevádzkovateľ vyhlasuje, že bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov podľa čl. 13 a 14 Nariadenia nájdete na www.karmen.sk v sekcii informácie -GDPR

XI.

Záverečné ustanovenia

 1. Vyhlasovateľ týmto nie je voči súťažiacim nijako zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany vyhlasovateľa, než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.
 2. Každý súťažiaci účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s týmito Pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať a neporušovať právny poriadok Slovenskej republiky ani oprávnené záujmy vyhlasovateľ
 3. Táto súťaž nie je akokoľvek spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná so spoločnosťou Facebook, Inc. alebo Facebook Ireland Limited, ktorá tak nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
 4. Súťažiaci je oboznámený s tým, že poskytuje svoje osobné informácie vyhlasovateľovi súťaže a nie spoločnosti Facebook, Inc. alebo Facebook Ireland Limited.
 5. V prípade ak niektorí otázka, okolnosť, či skutočnosť nie je výslovne upravená týmto Štatútom súťaže (v texte ďalej aj ako „neupravená otázka“), bude sa táto spravovať podľa tých ustanovení Štatútu súťaže, ktoré upravujú otázku, okolnosť, či skutočnosť neupravenej otázke najbližšiu.

V Prešove 26.12.2023