+421 (0) 51 77 11 714 karmen@karmen.sk
člen medzinárodnej franchise CBA
Štatút súťaže „Vyhrávaj s Karmenom“

Štatút spotrebiteľskej propagačnej súťaže s označením „Výhraj s Karmenom“
v znení platnom od 04/02/2021 od 00:00hod.

Čl. I.
Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je obchodná spoločnosť KARMEN- veľkoobchod potravín s.r.o,
Strojnícka č. 15, 080 01, Prešov, IČO: 36 447 269, DIČ: 2020010773, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, vložka číslo 10382/P(v text ďalej aj ako „organizátor“ alebo „vyhlasovateľ“)
2. Predmetom tohto Štatútu je stanovenie pravidiel súťaže „Vyhraj s Karmenom“(v texte ďalej aj ako „Štatút
súťaže“alebo„Súťaž“)realizovanej na facebook-ových profiloch Karmen – CBA potraviny a Karmen – Cash and
Carry (vtexte ďalej aj ako „facebook-ový profil vyhlasovateľa“) vyhlasovateľa, na jeho instagram profile, ako aj na
webovom sídle www.karmen.sk. Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s pravidlami súťaže a týmto Štatútom
v čase jej trvania na webovej stránkewww.karmen.sk v sekcii informácie.
3. Cieľom Súťaže je zvýšenie návštevnosti prevádzok a profilov vyhlasovateľaa propagácia predaja tovarov ním
ponúkaných.
4. Súťaž je propagačnou súťažou s predmetom jej podpory a propagácie podľa vyššie uvedených bodov tohto
článku a nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. II.
Termíny konania súťaže

1. Súťaž prebieha v termíne od 01.02.2021 od 00:00hod.do 31.12.2021 a je rozdelená na jednotlivé kolá, pričom
každé kolo bude vyhlásené samostatne, podľa potrieb a zámerov vyhlasovateľa s označením doby jeho
trvania..
2. Zapojenie sa do súťaže je v prípade splnenia podmienok uvedených nižšie možné aj opakovane počas
každého súťažnéhokola.
3. Súťaž končí 31.12.2021 o 23:59 h.
4. Jednotlivé kolá začínajú a končia o 00:00 h uvedeného začiatku súťažneho kola a končia o 23:59 h uvedeného
konca súťažného kola.
5. O akýchkoľvek zmenách pravidiel bude vyhlasovateľ informovať na svojom profile alebo webovom sídle.

Čl. III.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na súťaži

1. Súťaže sa môžu zúčastniť iba fyzické osoby staršie ako 15 rokov s trvalým pobytom a doručovacou adresou
na území Slovenskej republiky (v texte ďalej aj ako „súťažiaci“), ktoré súhlasia s týmto Štatútom Súťaže a s
ďalšími podmienkami špecifikovanými počas Súťaže. Tieto sa pre neho stávajú záväzné.
2. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci vyhlasovateľa a ďalších spoločností zabezpečujúcich priebeh súťaže
.
3. Osoba zúčastňujúca sa na súťaži pomocou sociálnej siete ako napríklad facebook, instagram, či iné,
a) ak sa zúčastňuje na súťaži prostredníctvom facebookoveho profilu, musí byť súčasne aj
fanúšikom/odberateľom facebookoveho profilu vyhlasovateľa súťaže,
b) ak sa zúčastňuje na súťaži prostredníctvom instagramovéhoprofilu, musí byť súčasne aj
fanúšikom/odberateľom instagramového profilu vyhlasovateľa súťaže.
4. Vyhlasovateľ má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov. V prípade, ak účastník Súťaže poskytne
podklady alebo údaje nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo Súťaže vylúčený, nebude mu uznaná výhra
a vyhlasovateľovi zodpovedá za škodu spôsobenú nepravdivosťou poskytnutých informácii.

Čl. IV.
Podmienky účasti na súťaži

1. Pre každé súťažné kolobude na tom-ktorom profile vyhlasovateľa zverejnená „súťažná úloha“
2. Podmienkou účasti v súťaži je
a) odoslanie odpovede do komentára na súťažnú úlohu zverejnenú pre jednotlivé súťažné kolána
facebookovom profile Karmen – CBA potraviny, alebo
b) splnenie inej podmienky, ktorá je súčasťou pre súťažný týždeň aktuálneho statusu uverejneného na
facebookovom profile vyhlasovateľa (napríklad udelenie označenia „Páči sa mi to“ pomocou tlačidla pri
fotografii, pri komentári atď.)
3. Súťažiaci berie na vedomie, že opakované zaslanie odpovede, či splnenie inej podmienky, ktorá sa v zmysle
Štatútu súťaže považuje za zapojenie do súťaže nemá za následok zvýšenie pravdepodobnosti výhry a bude
sa vždy považovať iba ako jedno zapojenie sa do súťaže.
4. Konaním súťažiaceho v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2tohto článku Štatútu súťaže alebo
podmienkami uvedenými priamo v zadaní súvisiacom so súťažnou otázkou súťažiaci prijíma v plnom
rozsahu a bez výhrad, či pripomienok podmienky súťaže uvedené ako v Štatúte súťaže, tak aj tými
uvedenými priamo v zadaní v rámci súťažnej otázky.
5. Účastníkom Súťaže je tak každá osoba spĺňajúca podmienky čl. III. súťažného štatútu a ktorá splnila niektorú
z podmienok uvedených v bode 2. tohto článku spôsobom uvedeným v Štatúte súťaže alebo priamo v zadaní
v rámci uvedenia súťažnej otázky.

Čl. V.
Výhra a zdaňovanie výhry

1. Predmet výhry na každé súťažné kolo je uvedený priamo v statuse, ktorým sa vyhlasuje príslušné kolo
súťaže.
2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nahradiť akúkoľvek výhru uvedenú v týchto pravidlách výhrou
podobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nespočívajúcich na strane vyhlasovateľa
nebude možné sľúbenú výhru zaobstarať bez vynaloženia neprimeraného úsilia. O uvedenej skutočnosti
bude výherca informovaný.
3. Výhry:
a) nie sú právne vymáhateľné,
b) nemožno preplácať v hotovosti,
c) nemožno za tieto poskytnúť inú vecnú náhradu,
d) sú neprenosné na inú osobu, než výhercu.
4. Neprevzaté výhry prepadajú vyhlasovateľovi.
5. Vyhlasovateľ súťažne má právo kedykoľvek počas Súťaže meniť počet výhier a/alebo ich hodnotu, či
povahu.
6. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmov v znení neskorších predpisov je súťažiaci, ktorý splnil
podmienky podľa Štatútu súťaže a bol vyžrebovaný v zmysle ustanovení tohto Štatútu súťaže (v texte ďalej aj
ako „výherca“) povinný poskytnutú výhru v hodnote prevyšujúcej 350 € zdaniť ako ostatný príjem v zmysle § 8
odst.1 písm.i) zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 32 odst..1
tohto zákona daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník, ak v danom období
dosiahol príjmy presahujúce 50% sumy podľa § 11 odst. 2 písm. a) citovaného zákona.

Čl. VI.
Žrebovanie a oboznámenie o výhre

1. Žrebovanievýhercu bude prebiehať náhodným výberom a uskutoční sa vždy počas dňa bezprostredne
nasledujúceho po dni skončenia jednotlivého kola súťaže. Žrebovanie prebieha za účasti žrebovacej komisie

určenej organizátorom súťaže. Do žrebovania budú zaradené všetky tie úkony súťažiacich, ktoré spĺňajú
niektorú z podmienok uvedených v čl. IV. bod 2. Štatútu súťaže, a ktoré boli vyhlasovateľom
prijaté/zaevidované počas práve ukončeného súťažného kola.Žrebovanievýhercu prebehne náhodným
výberom – skrolovaním a náhodným kliknutím na výhercu.
2. Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené v komentároch vyhlasovateľa pod vyhlásenou súťažouna tej
platforme/sociálnej sieti, na ktorej bola príslušná súťaž , pokiaľ osoba udelila súhlas.

VII.
Pravidlá, vyhodnotenie súťaže asťažnosti

1. Každý súťažiaci môže byť vyžrebovaný a môže vyhrať opakovane, najviac však 1x na konkrétne kolo súťaže,
do ktorej sa zapojil. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na rodinných príslušníkov súťažiacehov súťaži.
2. Vyhlasovateľ má výhradné právo na zmenu tohto Štatútu.Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uskutočniť
kedykoľvek rozhodnutie vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním súťaže, a to vrátane zmien
pravidiel, prerušenia súťaže, pozastavenia súťaže, predčasného ukončenia súťaže, alebo vylúčenia
akéhokoľvek súťažiaceho zo súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu, a to najmä z dôvodu
nedodržania pravidiel súťaže alebo len pri podozrení z nedodržania pravidiel súťaže, nezákonného jednania
alebo iného problematického chovania zo strany súťažiaceho.
3. V prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa ktorejkoľvek časti Súťaže alebo ktoréhokoľvek rozhodnutia v
Súťaži je relevantné a konečné rozhodnutie Vyhlasovateľa bez ohľadu na akékoľvek iné dojednania alebo
dohody so súťažiacim, resp. osobou splnomocnenou na konanie v mene súťažiaceho.
4. Vyhlasovateľ a ani žiadna ďalšia osoba zúčastnená na realizácii súťaže či už priamo alebo sprostredkovane:
a) nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v Súťaži,
b) nezodpovedajú za funkčnosť sietí poskytovateľov internetových, mobilných, telefónnych, či
akýchkoľvek na prihlásenie sa do súťaže použitých platforiem poskytovateľov, ako ani telefónnych či
internetových liniek ani iných zariadení, ktoré priamo neprevádzkujú a ktoré môžu byť použité pri
Súťaži.

5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaží,
najmä pre prípad podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania výhier v rozpore so
všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo
súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v Súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou
účinnosťou.
6. Pokiaľ súťažiaci podá sťažnosť počas Súťaže a okolnosti to umožňujú, sťažnosť bude posúdená okamžite.
V ostatných prípadoch ako aj v tom prípade, ak sa sťažnosť týka jednotlivých kôl Súťaže, ale bola podaná po
skončení Súťaže, vyhlasovateľ o sťažnosti rozhoduje do 30 pracovných dní od jej doručenia. Takáto
sťažnosť musí mať písomnú formu a musí byť doručená najneskôr do 7 pracovných dní od skončenia
Súťaže na adresu vyhlasovateľa Súťaže, alebo prostredníctvom emailu na adresu: sutaz@karmen.sks
označením „Sťažnosť na súťaž …….“.
7. Zo sťažnosti musí byť zrejmé kto ju podáva, komu je určená, k akému dátumu Súťaže sa viaže, čoho sa týka
a čoho sa sťažovateľ domáha.
8. Rozhodnutie vyhlasovateľa týkajúce sa akýchkoľvek sťažností súťažiacich je konečné.

VIII.
Odovzdanie výhier

1. Jednotlivý výherca bude kontaktovaný priamo vyhlasovateľom správou odoslanou na profil súťažiaceho(v
texte ďalej aj ako „kontaktná správa“). Výherca následne do 7 kalendárnych dní od vyhlásenia víťaza súťaže
(prvý deň 7 dňovej lehoty pripadá na deň vyhlásenia víťaza súťaže) odošle vyhlasovateľovi e-mail na
adresusutaz@karmen.sk, obsah ktorého bude tvorený kontaktnými údajmi víťaza súťaže v rozsahu meno,
priezvisko, doručovacia adresa a telefónne číslo. Vyhlasovateľ následne do 7 dní od doručenia kontaktných
údajov bude výhercu kontaktovať s inštrukciami pre doručenie výhry.

2. Spôsob doručenia výhry je osobný odber víťazom alebo ním na to splnomocnenou osobou na niektorej z
maloobchodných prevádzok vyhlasovateľa. Zoznam prevádzok je zverejnený na web stránke
www.karmen.sk
3. Zánik nároku víťaza na výhru zaniká:
a) márnym uplynutím lehoty uvedenej v druhej vete, bodu č. 1. tohto článku,
b) neprevzatím výhry v lehote podľa niektorého zo spôsobov doručenia uvedených v bode 2. tohto článku,
c) vykonaním úkonov smerujúcich k nadobudnutiu výhry,
d) z iného dôvodu uvedenom v Štatúte súťaže.
4. V prípade zániku nároku na výhru, víťazovi súťaže nevzniká žiaden nárok akejkoľvek náhrady výhry.

IX.
Osobitné ustanovenia

1. Práva z duševného vlastníctva, ktoré vzniknú ako výsledok prevádzkovania Súťaže, ako aj obsah týchto práv
sa stávajú vlastníctvom vyhlasovateľa súťaže a súťažiaci je povinný na náklady vyhlasovateľa poskytnúť
potrebnú súčinnosť na prevod práv duševného vlastníctva, ktoré súťažiacemu vznikli počas účasti v Súťaži
na vyhlasovateľa.
2. Súťažiaci najmä nesmie:
a. reprodukovať akékoľvek materiály súvisiace so Súťažou alebo jej vyhlasovateľom bez jeho
predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu,
b. spôsobiť, umožniť alebo pokúsiť sa spôsobiť akékoľvek porušenie práv duševného vlastníctva
vyhlasovateľa alebo práv využívaných vyhlasovateľom na základe licencie; toto zahŕňa aj vyhľadanie
zdrojového kódu Súťaže.

X.
Ochrana osobných údajov

1. Súťažiaci odoslaním odpovede do komentáru a splnení iných podmienok, ktoré sú súčasťou pre súťažný
týždeň zverejnených prostredníctvom aktuálneho statusu na profile soc. Sietí vyhlasovateľa vyjadruje svoj
súhlas s pravidlami súťaže a súhlasí so spracúvaním osobných údajov vyhlasovateľom v zmysle čl. 6 ods. 1
písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v rozsahu meno,
priezvisko, adresa, telefónne číslo, prezývka/nick zverejnené na soc. Sieti pre účely zapojenia do súťaže
a odoslania výhry po dobu trvania súťaže. Udelený súhlas je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek
odvolať odstránením komentára alebo napísaním súkromnej správny na profil sociálnej siete vyhlasovateľa.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred
jeho odvolaním.
2. Výherca bude kontaktovaný vyhlasovateľom správou odoslanou na profil súťažiaceho, prípadne emailom.
Súčasťou správy bude ustanovenie súhlasu so zverejnením osobných údajov výhercu na sociálnej sieti
v zmysle udeleného súhlasu.
3. Vyhlasovateľ sa zaväzuje všetky informácie, ktoré jej súťažiaci poskytnú na účely Súťaže v súlade s platnou
legislatívou upravujúcou ochranu osobných údajov.
4. Vyhlasovateľ súťaže ako prevádzkovateľ vyhlasuje, že bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov
podľa čl. 13 a 14 Nariadenia nájdete na www.karmen.sk v sekcii informácie -GDPR

XI.
Záverečné ustanovenia

1. Vyhlasovateľ týmto nie je voči súťažiacim nijako zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo
strany vyhlasovateľa, než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.
2. Každý súťažiaci účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s týmito Pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať a
neporušovať právny poriadok Slovenskej republiky ani oprávnené záujmy vyhlasovateľ
3. Táto súťaž nie je akokoľvek spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná so
spoločnosťou Facebook, Inc. alebo Facebook IrelandLimited, ktorá tak nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky
a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

4. Súťažiaci je oboznámený s tým, že poskytuje svoje osobné informácie vyhlasovateľovi súťaže a nie spoločnosti
Facebook, Inc. alebo Facebook IrelandLimited.
5. V prípade ak niektorí otázka, okolnosť, či skutočnosť nie je výslovne upravená týmto Štatútom súťaže (v texte
ďalej aj ako „neupravená otázka“), bude sa táto spravovať podľa tých ustanovení Štatútu súťaže, ktoré upravujú
otázku, okolnosť, či skutočnosť neupravenej otázke najbližšiu.

V Prešove 26.1.2021