+421 (0) 51 77 11 714 karmen@karmen.sk
člen medzinárodnej franchise CBA
IS kamerový systém

Informácia o spracúvaní osobných údajov 

Pre informačný systém: IS kamerový systém 

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) 

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje: 

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť OPP – DEVELOPMENT s.r.o., Strojnícka 15, 080 01 Prešov, IČO: 36471488, email: ochranaosobnychudajov@zockoral.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: 

email: dpo2@proenergy.sk

  1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania 

Účelom spracúvania osobných údajov je: monitorovanie priestorov prostredníctvom kamerového systému pre účely bezpečnosti, odhaľovania kriminality, ochrany majetku a zdravia. Osobné údaje sa spracúvajú na základe: oprávneného záujmu prevádzkovateľa, alebo tretej strany podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia 2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb 

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: osoby pohybujúce sa v monitorovanom priestore Rozsah spracúvaných osobných údajov: záznam z kamerového systému zachytávajúci dotknutú osobu. 3. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov 

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Policajný zbor v rozsahu potrebnom na účely objasňovania priestupku alebo trestného činu

  • 76a zákona o policajnom zbore

Iný oprávnený subjekt všeobecne záväzný právny predpis v podľa

  • 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.
  2. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané 

Priamo od dotknutej osoby (pohybovaním sa v monitorovanom priestore) 6. Doba uchovávania osobných údajov 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 15 dní odo dňa vyhotovenia kamerového záznamu. 7. Profilovanie 

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní. 8. Práva dotknutej osoby 

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: ochranaosobnychudajov@zockoral.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

  1. Povinnosť poskytnutia osobných údajov 

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v zmysle Zákona, na ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľa a tretej strany.Dotknutá osoba rozhoduje o poskytnutí svojich osobných údajov pohybom v monitorovaných priestoroch. V prípade pohybu v monitorovanom priestore je dotknutá osoba automaticky zaznamenaná na kamerový záznam, bez možnosti rozhodnúť sa o spracúvaní/nespracúvaní svojich osobných údajov.